Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva TZO Baška Voda:

• pisanim putem na adresu:
Turistička zajednica općine Baška Voda
Obala sv. Nikole 31
21 320 Baška Voda

• putem elektroničke pošte:
szitzo@baskavoda.hr

• telefonom na broj:
+385 (0)21 620 713

Službenica za informiranje TZO Baška Voda: Ivana Tomaš

Turistička zajednica općine Baška Voda ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna.
 

Pravni okvir

Propisi iz turizma: www.mint.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

Preuzimanja

Oglas tu 2022 2 (53,986 kB)
Oglas za popunu radnih mjesta (45,555 kB)
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom tzo baska voda i obrazac popisa dokumentarnoga gradiva (369,032 kB)
Natjecaj za izbor i imenovanje direktora tz (67,645 kB)
Odluka o raspisivanju natjecaja za izbor i imenovanje direktora tz (99,114 kB)
Program rada tzo baska voda za 2022 godinu (7,928 MB)
Odluka o donosenju programa rada tzo baska voda za 2022 godinu (82,73 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama programa rada i financijskoga plana za 2020 godinu 20210331 (99,114 kB)
Zakljucak i misljenje o obavljenom nadzoru poslovanja tzo baska voda u 2020 godini (427,954 kB)
Izvjesce o radu turistickoga vijeca tzo baska voda u 2020 godini (411,57 kB)
Godisnje izvjesce o izvrsenju programa rada tzo baska voda u 2020 godini (4,358 MB)
Izvjesce o obavljenom nadzoru poslovanja tzo baska voda u 2020 godini (432,028 kB)
Odluka o usvajanju godisnjega izvjesca o radu direktora i tzo baska voda u 2020 godini (82,73 kB)
Godisnje izvjesce o radu direktora i tzo baska voda u 2020 godini (2,022 MB)
Izvjesce o revizorskom uvidu 2020 (4,117 MB)
Statistika dolazaka i nocenja po zemljama posjetitelja 2020 (149,444 kB)
Statistika dolazaka i nocenja po vrstama smjestaja 2020 (156,636 kB)
Odluka o obavljanju nadzora poslovanja tzo baska voda (115,5 kB)
Program rada tzo baska voda za 2021 godinu (8,006 MB)
Poslovnik o radu turistickoga vijeca tzo baska voda (412,151 kB)
Odluka o izboru predstavnice tzo baska voda u skupstini tzsdz (99,114 kB)
Odluka o izboru turistickoga vijeca tzo baska voda (99,114 kB)
Odluka o donosenju programa rada tzo baska voda za 2021 godinu (66,346 kB)
Poslovnik o radu skupstine tzo baska voda (1,07 MB)
Odluka o donosenju poslovnika o radu skupstine tzo baska voda (82,73 kB)
Poziv članovima TZO Baška Voda na izbor predstavnika u skupštini (140,288 kB)
Statut TZBV – 20200730 (228,666 kB)
Zapisnik sa 6. sjednice turističkoga vijeća TZBV (90,932 kB)
Odluka o izmjeni financijskoga plana TZBV za 2020. godinu (67,08 kB)
Zapisnik s 5. sjednice turističkoga vijeća TZBV (120,452 kB)
Odluka o izmjeni financijskoga plana TZBV za 2019. godinu (64,469 kB)
Zapisnik sa 4. sjednice nadzornoga odbora TZBV (91,313 kB)
Gfi i revizorsko izvješće za 2019. godinu (4,478 MB)
Izvješće nadzornoga odbora TZBV za 2019. godinu (123,991 kB)
Izvješće o radu TZBV u 2019. godini (438,861 kB)
Financijsko izvješće TZBV za 2019. godinu (307,41 kB)
Financijsko izvješće TZBV za 2019. godinu – Promajna (292,493 kB)
Financijsko izvješće TZBV za 2019. godinu – Bratuš (288,096 kB)
Financijsko izvješće TZBV za 2019. godinu – Krvavica (290,936 kB)
Statistika po zemljama za 2019. godinu (187,312 kB)
Statistika po naplatiteljima za 2019. godinu (176,448 kB)
Zapisnik s 4. sjednice Skupštine TZO Baška Voda (7) 2019. godine (608,759 kB)
Odluka o potporama 2019. godina (99,115 kB)
Odluka o potpori uređenju crkve u Topićima 2019. godine (82,731 kB)
Zapisnik s 3. sjednice Turističkoga vijeća TZO Baška Voda 2019. godine (312,684 kB)
Zapisnik s 3. sjednice nadzornog odbora TZO Baška Voda (7) 2019. godine (115,5 kB)
Program rada i financijski plan TZO Baška Voda - Promajna za 2020. godinu (1,003 MB)
Program rada i financijski plan TZO Baška Voda za 2020. godinu (1,924 MB)
Program rada i financijski plan TZO Baška Voda - Bratuš za 2020. godinu (937,609 kB)
Program rada i financijski plan TZO Baška Voda - Krvavica za 2020. godinu (986,761 kB)
Zapisnik s 3. sjednice Skupštine TZO Baška Voda 2019. godine (559,607 kB)
Zapisnik s 2. sjednice Skupštine TZO Baška Voda (7) 2019. godine (608,76 kB)
Zapisnik s 2. sjednice Turističkoga vijeća TZO Baška Voda 2019. godine (772,6 kB)
Zapisnik s 2. sjednice nadzornog odbora TZO Baška Voda (7) 2019. godine (148,268 kB)
Izvješće o radu i analiza turističkog prometa za 2018. godinu (2,186 MB)
Godisnje izvjesce pravo na pristup informacijama (17,669 kB)
Gfi i revizorsko izvjesce 2018 (4,199 MB)
Turisticki promet po zemljama 2018 godina (187,779 kB)
Financijsko izvješće TZO Baška Voda za 2018. godinu (3,47 MB)
Gfi i revizorsko izvjesce za 2017 (3,542 MB)
Izvjesce o radu i analiza turistickog prometa u 2017 godini (1,873 MB)
Program rada i financijski plan tzo baska voda za 2018 godinu (4,604 MB)
Program rada i financijski plan tzo baska voda za 2017 (4,573 MB)
Izvjesce o obavljenom nadzoru u 2017 godini (181,036 kB)
Financijska izvjesca za 2017 godinu za basku vodu promajnu bratus i krvavicu (3,437 MB)
Godisnje izvjesce pravo na pristup informacijama (216,958 kB)
Stat 2017 godina (123,635 kB)
Godisnji financijski izvjestaji i revizorsko izvjesce o uvidu u financijske izvjestaje za razdoblje koje zavrsava 31 12 2016 tzo bv (4,197 MB)
Izvjesce o radu tzo baska voda za 2016 (2,021 MB)
Stat tzbv 2016 (477,108 kB)
Program rada i financijski plan 2016 (4,702 MB)
Izvjesce o obavljenom nadzoru 2014 (164,653 kB)
Statistika po naplatiteljima 2015 (258,1 kB)
Statistika po zemljama 2015 (303,141 kB)
Program rada i financijski plan 2015 (5,392 MB)
Financijska izvjesca 2014 (5,849 MB)
Odluka izmjene i dopune programa rada i financijskog plana 2014 (132,122 kB)
Rješenje - Upisnik turističkih zajednica (214,379 kB)
Statut tzo baska voda (104,79 kB)
HTZ
Enter Croatia Dalmatia tourist board Trip Advisor PPS 365 Stay safe in Croatia