Kontakti

Obala sv. Nikole 31, Baška Voda +385(0)21 620713 info@baskavoda.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva TZO Baška Voda:

• pisanim putem na adresu:
Turistička zajednica općine Baška Voda
Obala sv. Nikole 31
21320 Baška Voda

• putem elektroničke pošte:
szitzo@baskavoda.hr

• telefonom na broj:
+385 (0)21 620 713

Službenica za informiranje TZO Baška Voda: Ivana Tomaš

Turistička zajednica općine Baška Voda ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22, 141/22).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB.

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura.

Pravni okvir

Propisi iz turizma: www.mint.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) za 2023. godinu. (16. 02. 2024. | 216,695 kB)
Statistika - 2023. po zemljama (15. 02. 2024. | 190,512 kB)
Statistika - 2023. po vrsti smještaja (15. 02. 2024. | 182,758 kB)
Odluka o donošenju programa rada TZO Baška Voda za 2024. godinu (16. 02. 2024. | 66,347 kB)
Program rada TZO Baška Voda za 2024. godinu (16. 02. 2024. | 8,997 MB)
Odluka o izmjenama i dopunama programa rada za 2023. godinu (15. 02. 2024. | 3,222 MB)
Upitnik za samoprocjenu TZO Baška Voda (27. 07. 2023. | 367,616 kB)
Zaključak i mišljenje o provedenom nadzoru rada i poslovanja TZO Baška Voda u 2022. godini. (15. 02. 2024. | 444,918 kB)
Odluka o donošenju programa rada TZO Baška Voda za 2023. godinu (12. 01. 2023. | 66,347 kB)
Program rada TZO Baška Voda za 2023. godinu (12. 01. 2023. | 11,281 MB)
Odluka o izmjenama i dopunama programa rada TZO Baška Voda za 2022. godinu (12. 01. 2023. | 378,89 kB)
Zaključak i mišljenje o provedenom nadzoru za 2021. godinu (01. 06. 2022. | 477,691 kB)
Izvješće o nadzoru TZO Baška Voda za 2021. godinu (01. 06. 2022. | 391,053 kB)
Sk 08 04 077 izvjesce o izvrsenju programa rada 2021 odluka (02. 06. 2022. | 82,731 kB)
Sk 08 04 070 izvjesce o izvrsenju programa rada 2021 (02. 06. 2022. | 1,319 MB)
Oglas tu 2022 2 (20. 05. 2022. | 53,986 kB)
Oglas za popunu radnih mjesta (10. 05. 2022. | 45,555 kB)
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom tzo baska voda i obrazac popisa dokumentarnoga gradiva (10. 05. 2022. | 369,032 kB)
Natjecaj za izbor i imenovanje direktora tz (10. 05. 2022. | 67,645 kB)
Odluka o raspisivanju natjecaja za izbor i imenovanje direktora tz (10. 05. 2022. | 99,114 kB)
Program rada tzo baska voda za 2022 godinu (10. 01. 2022. | 7,928 MB)
Odluka o donosenju programa rada tzo baska voda za 2022 godinu (10. 01. 2022. | 82,73 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama programa rada i financijskoga plana za 2020 godinu 20210331 (23. 12. 2021. | 99,114 kB)
Zakljucak i misljenje o obavljenom nadzoru poslovanja tzo baska voda u 2020 godini (12. 11. 2021. | 427,954 kB)
Izvjesce o radu turistickoga vijeca tzo baska voda u 2020 godini (12. 11. 2021. | 411,57 kB)
Godisnje izvjesce o izvrsenju programa rada tzo baska voda u 2020 godini (12. 11. 2021. | 4,358 MB)
Izvjesce o obavljenom nadzoru poslovanja tzo baska voda u 2020 godini (12. 11. 2021. | 432,028 kB)
Odluka o usvajanju godisnjega izvjesca o radu direktora i tzo baska voda u 2020 godini (12. 11. 2021. | 82,73 kB)
Godisnje izvjesce o radu direktora i tzo baska voda u 2020 godini (12. 11. 2021. | 2,022 MB)
Izvjesce o revizorskom uvidu 2020 (01. 05. 2021. | 4,117 MB)
Statistika dolazaka i nocenja po zemljama posjetitelja 2020 (01. 05. 2021. | 149,444 kB)
Statistika dolazaka i nocenja po vrstama smjestaja 2020 (01. 05. 2021. | 156,636 kB)
Odluka o obavljanju nadzora poslovanja tzo baska voda (12. 11. 2021. | 115,5 kB)
Program rada tzo baska voda za 2021 godinu (01. 05. 2021. | 8,006 MB)
Poslovnik o radu turistickoga vijeca tzo baska voda (12. 11. 2021. | 412,151 kB)
Odluka o izboru predstavnice tzo baska voda u skupstini tzsdz (12. 11. 2021. | 99,114 kB)
Odluka o izboru turistickoga vijeca tzo baska voda (12. 11. 2021. | 99,114 kB)
Odluka o donosenju programa rada tzo baska voda za 2021 godinu (12. 11. 2021. | 66,346 kB)
Poslovnik o radu skupstine tzo baska voda (12. 11. 2021. | 1,07 MB)
Odluka o donosenju poslovnika o radu skupstine tzo baska voda (12. 11. 2021. | 82,73 kB)
Poziv članovima TZO Baška Voda na izbor predstavnika u skupštini (04. 09. 2020. | 140,288 kB)
Statut TZBV – 20200730 (22. 08. 2020. | 228,666 kB)
Zapisnik sa 6. sjednice turističkoga vijeća TZBV (22. 08. 2020. | 90,932 kB)
Odluka o izmjeni financijskoga plana TZBV za 2020. godinu (22. 08. 2020. | 67,08 kB)
Zapisnik s 5. sjednice turističkoga vijeća TZBV (22. 08. 2020. | 120,452 kB)
Odluka o izmjeni financijskoga plana TZBV za 2019. godinu (22. 08. 2020. | 64,469 kB)
Zapisnik sa 4. sjednice nadzornoga odbora TZBV (22. 08. 2020. | 91,313 kB)
Gfi i revizorsko izvješće za 2019. godinu (04. 05. 2020. | 4,478 MB)
Izvješće nadzornoga odbora TZBV za 2019. godinu (22. 08. 2020. | 123,991 kB)
Izvješće o radu TZBV u 2019. godini (22. 08. 2020. | 438,861 kB)
Financijsko izvješće TZBV za 2019. godinu (22. 08. 2020. | 307,41 kB)
Financijsko izvješće TZBV za 2019. godinu – Promajna (22. 08. 2020. | 292,493 kB)
Financijsko izvješće TZBV za 2019. godinu – Bratuš (22. 08. 2020. | 288,096 kB)
Financijsko izvješće TZBV za 2019. godinu – Krvavica (22. 08. 2020. | 290,936 kB)
Statistika po zemljama za 2019. godinu (16. 06. 2020. | 187,312 kB)
Statistika po naplatiteljima za 2019. godinu (16. 06. 2020. | 176,448 kB)
Zapisnik s 4. sjednice Skupštine TZO Baška Voda (7) 2019. godine (07. 02. 2020. | 608,759 kB)
Odluka o potporama 2019. godina (06. 02. 2020. | 99,115 kB)
Odluka o potpori uređenju crkve u Topićima 2019. godine (06. 02. 2020. | 82,731 kB)
Zapisnik s 3. sjednice Turističkoga vijeća TZO Baška Voda 2019. godine (07. 02. 2020. | 312,684 kB)
Zapisnik s 3. sjednice nadzornog odbora TZO Baška Voda (7) 2019. godine (07. 02. 2020. | 115,5 kB)
Program rada i financijski plan TZO Baška Voda - Promajna za 2020. godinu (06. 02. 2020. | 1,003 MB)
Program rada i financijski plan TZO Baška Voda za 2020. godinu (06. 02. 2020. | 1,924 MB)
Program rada i financijski plan TZO Baška Voda - Bratuš za 2020. godinu (06. 02. 2020. | 937,609 kB)
Program rada i financijski plan TZO Baška Voda - Krvavica za 2020. godinu (06. 02. 2020. | 986,761 kB)
Zapisnik s 3. sjednice Skupštine TZO Baška Voda 2019. godine (07. 02. 2020. | 559,607 kB)
Zapisnik s 2. sjednice Skupštine TZO Baška Voda (7) 2019. godine (07. 02. 2020. | 608,76 kB)
Zapisnik s 2. sjednice Turističkoga vijeća TZO Baška Voda 2019. godine (07. 02. 2020. | 772,6 kB)
Zapisnik s 2. sjednice nadzornog odbora TZO Baška Voda (7) 2019. godine (07. 02. 2020. | 148,268 kB)
Izvješće o radu i analiza turističkog prometa za 2018. godinu (13. 02. 2020. | 2,186 MB)
Financijsko izvješće TZO Baška Voda za 2018. godinu (13. 02. 2020. | 3,47 MB)
Rješenje - Upisnik turističkih zajednica (13. 02. 2020. | 214,379 kB)
Godisnje izvjesce pravo na pristup informacijama (04. 10. 2019. | 17,669 kB)
Gfi i revizorsko izvjesce 2018 (04. 10. 2019. | 4,199 MB)
Turisticki promet po zemljama 2018 godina (04. 10. 2019. | 187,779 kB)
Gfi i revizorsko izvjesce za 2017 (04. 10. 2019. | 3,542 MB)
Izvjesce o radu i analiza turistickog prometa u 2017 godini (04. 10. 2019. | 1,873 MB)
Program rada i financijski plan tzo baska voda za 2018 godinu (04. 10. 2019. | 4,604 MB)
Program rada i financijski plan tzo baska voda za 2017 (04. 10. 2019. | 4,573 MB)
Izvjesce o obavljenom nadzoru u 2017 godini (04. 10. 2019. | 181,036 kB)
Financijska izvjesca za 2017 godinu za basku vodu promajnu bratus i krvavicu (04. 10. 2019. | 3,437 MB)
Godisnje izvjesce pravo na pristup informacijama (04. 10. 2019. | 216,958 kB)
Stat 2017 godina (04. 10. 2019. | 123,635 kB)
Godisnji financijski izvjestaji i revizorsko izvjesce o uvidu u financijske izvjestaje za razdoblje koje zavrsava 31 12 2016 tzo bv (04. 10. 2019. | 4,197 MB)
Izvjesce o radu tzo baska voda za 2016 (04. 10. 2019. | 2,021 MB)
Stat tzbv 2016 (04. 10. 2019. | 477,108 kB)
Program rada i financijski plan 2016 (04. 10. 2019. | 4,702 MB)
Izvjesce o obavljenom nadzoru 2014 (04. 10. 2019. | 164,653 kB)
Statistika po naplatiteljima 2015 (04. 10. 2019. | 258,1 kB)
Statistika po zemljama 2015 (04. 10. 2019. | 303,141 kB)
Program rada i financijski plan 2015 (04. 10. 2019. | 5,392 MB)
Financijska izvjesca 2014 (04. 10. 2019. | 5,849 MB)
Odluka izmjene i dopune programa rada i financijskog plana 2014 (04. 10. 2019. | 132,122 kB)
Statut tzo baska voda (04. 10. 2019. | 104,79 kB)
HTZ
Enter Croatia
Dalmatia tourist board
Trip Advisor
PPS 365
Stay safe in Croatia